ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ

200.00

Out of stock

Category:

ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ರಜೀವನವನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಕೊರತೆಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥ ನೀಗಿಸಬಹುದು. ಚರಿತ್ರೆ ವಾಚನದ ಹೊರತಾಗಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯ ಮೂಲಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಚರಿತ್ರೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಜೀವನ. ಈ ಮಹಾ ಜೀವನದ ನೈಜ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಸಮುಚ್ಛಯವಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮ್, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವಂತ ಪ್ರಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ಕೃತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.