ಪತ್ರಕರ್ತನ ಜೈಲಿನ ದಿನಗಳು

100.00

Category:

ಬದುಕಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾಜ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೊಂದಿರುವ, ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುವವರಿಗಾಗಿದೆ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ. ಸಮಯಾನುಕೂಲತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರö್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹರಣಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಅವರ ವಾದಗಳು ತಪ್ಪೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜ್ಯೋತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.